HET URANTIA BOEK

Inhoud

DEEL I.
Het Centrale Universum en de Superuniversa

000. Voorwoord
I. De Godheid en Goddelijkheid
II. God
III. De Eerste Bron en Centrum
De Zeven Absoluten
Werkelijkheid
Het denkbeeld van de IK BEN
IV. Universum-Werkelijkheid
Het Paradijs-Eiland
V. Persoonlijkheidsrealiteiten
VI. Energie en Patroon
VII. De Allerhoogste
VIII. God de Zevenvoudige
IX. God de Ultieme
X. God de Absolute
XI. De Drie Absoluten
XII. De Triniteiten
Dankbetuiging
001. De Universele Vader
1. De naam van de Vader
2. De werkelijkheid van God
3. God is een Universele Geest
4. Het mysterie Gods
5. De persoonlijkheid van de Universele Vader
6. Persoonlijkheid in het Universum
7. De geestelijke waarde van het persoonlijkheidsbegrip
002. De natuur van God
1. De oneindigheid van God
2. De eeuwige volmaaktheid van de Vader
3. Gerechtigheid en Rechtvaardigheid
4. De goddelijke barmhartigheid
5. De liefde van God
6. De goedheid van God
7. Goddelijke waarheid en schoonheid
003. De eigenschappen van God
1. Gods alomtegenwoordigheid
2. Gods oneindige macht
3. Gods universele kennis
4. Gods onbeperktheid
5. De allerhoogste heerschappij van de Vader
De onvermijdelijkheden
6. Het primaat van de Vader
De zegening
004. Gods betrekking tot het Universum
1. De instelling van de Vader ten opzichte van het Universum
De goddelijke voorzienigheid
2. God en de natuur
3. Gods onveranderlijke karakter
4. Het besef van God
5. Onjuiste ideeën over God
005. Gods betrekking tot de individuele mens
1. De nadering tot God
2. De tegenwoordigheid van God
3. Ware bodsverering
4. God in de religie
5. Het Godsbewustzijn
6. De God van persoonlijkheid
006. De Eeuwige Zoon
1. De identiteit van de Eeuwige Zoon
2. De natuur van de Eeuwige Zoon
3. Het toedienen van de liefde van de Vader
4. Eigenschappen van de Eeuwige Zoon
Almacht, alomtegenwoordigheid, alwetendheid
5. Beperkingen van de Eeuwige Zoon
6. Het geest-bewustzijn
7. De persoonlijkheid van de Eeuwige Zoon
8. Het besef van de Eeuwige Zoon
007. De betrekking van de Eeuwige Zoon tot het Universum
1. Het circuit der geest-zwaartekracht
2. Het bestuur van de Eeuwige Zoon
3. De betrekking van de Eeuwige Zoon tot het individu
4. De goddelijke plannen tot volmaaktheid
5. De geest van zelfschenking
De zelfscenkingen van de Eeuwige Zoon
De zelfscenkingen van de Oorspronkelijke Michael
6. De Paradijs-zonen van God
7. De allerhoogste openbaring van de Vader
008. De Oneindige Geest
1. De God van handeling
2. De natuur van de Oneindige Geest
3. De betrekking van de Geest tot de Vader en de Zoon
4. De Geest van Goddelijk Dienstbetoon
De Scheppende Dochters
5. De tegenwoordigheid Gods
6. De persoonlijkheid van de Oneindige Geest
009. De betrekking van de Oneindige Geest tot het Universum
1. Eigenschappen van de Derde Bron en Centrum
2. De Alomtegenwoordige Geest
3. De Universele Bewerker
4. Het absolute bewustzijn
5. Het dienstbetoon van bewustzijn
6. Het circuit der bewustzijnszwaartekracht
7. Universum-reflectiviteit
8. Persoonlijkheden van de Oneindige Geest
De functionele familie van de Derde Bron en Centrum
010. De Paradijs-Triniteit
1. De zelfdistribuering van de Eerste Bron en Centrum
2. Godheidspersonalisatie
3. De drie personen der Godheid
4. De Triniteitsvereniging van de Godheid
5. Functies van de Triniteit
De instelling ten opzichte van het eindige, het absoniete en het absolute
6. De Stationaire Zonen van de Triniteit
Gerechtigheid, bewijsvoering en vonnis wijzen
7. De albeheersing van het Allerhoogst Bewind
8. De Triniteit boven het Eindige
Grenzen van de bestemming van stervelingen
011. Het eeuwige Paradijs-Eiland
1. De goddelijke residentie
2. De natuur van het eeuwige Eiland
3. De bovenzijde van het Paradijs
4. De buitenzijde van het Paradijs
5. De onderzijde van het Paradijs
6. De ademhaling der ruimte
De ondoordrongen ruimte
7. De ruimtefuncties van het Paradijs
De middenruimtezones
8. De zwaartekracht van het Paradijs
Paradijskracht, energie, universum-kracht
9. De uniciteit van het Paradijs
012. Het Universum van Universa
1. De ruimteniveaus van het Meester-universum
2. De domeinen van het Ongekwalificeerd Absolute
3. De universele zwaartekracht
4. Ruimte en beweging
5. Ruimte en tijd
6. Universele albeheersing
7. Het deel en het geheel
8. Materie, bewustzijn en geest
9. Persoonlijke werkelijkheden
013. De heilige werelden van het Paradijs
1. De zeven heilige werelden van de Vader
(1) Divinington
(2) Sonarington
(3) Spiritington
(4) Vicegerington
(5) Solitarington
(6) Seraphington
(7) Ascendington
2. Betrekkingen tot de Vader-werelden
3. De heilige werelden van de Eeuwige Zoon
4. De werelden van de Oneindige Geest
De bestuurswerelden van de Meester-Geesten
014. Het Centrale, Goddelijke Universum
1. Het Paradijs-Havona-stelsel
De Paradijs-Havona-stlsel
De donkere zwaartekrachtlichamen
2. De samenstelling van Havona
3. De Havona-werelden
4. Schepselen van het Centrale Universum
De ingeborenen van Havona
5. Het leven in Havona
Eentonigheid en avontuur
6. Het doel van het Centrale Universum
015. De zeven Superuniversa
1. Het ruimteniveau der Superuniversa
2. De organisatie van de Superuniversa
3. Het superuniversum Orvonton
4. Nevels — De voorouders der Universa
5. De oorsprong van ruimtelichamen
6. De hemellichamen in de ruimte
7. De architectonische werelden
Superuniversum-tijd
8. Energiebeheersing en -regulatie
9. De circuits van de Superuniversa
Lokale universum circuits
10. De regeerders van de Superuniversa
11. De Beraadslagende Assemblee
12. De Allerhoogste Gerechtshoven
13. De Sector-regeringen
14. Doeleinden van de zeven Superuniversa
016. De zeven Meester-Geesten
1. Betrekking tot de drieënige Godheid
2. Betrekking tot de Oneindige Geest
3. Identiteit en diversiteit van de Meester-geesten
4. Eigenschappen en functies van de Meester-geesten
5. Hun betrekking tot schepselen
6. Het kismische bewustzijn
Veroorzaking, plicht en Godsverering
7. Moraliteit, rechtschapenheid, en persoonlijkheid
8. Urantia-persoonlijkheid
9. De realiteit van het menselijke bewustzijn
017. De zeven groepen Allerhoogste Geesten
1. De Zeven Allerhoogste Bestuurders
Getrinitiseerde zonen van verheerlijkte stervelingen
2. Majeston — hoofd der reflectiviteit
3. De Reflectieve Geesten
4. De Reflectieve Beeld-adjudanten
5. De Zeven Geesten van de Circuits
6. De Scheppende Geesten van de plaatselijke universa
7. De assistent-bewustzijnsgeesten
8. Functies van de Allerhoogste Geesten
018. De Allerhoogste Triniteitspersoonlijkheden
1. De Getrinitiseerde Geheimen van Allerhoogste Macht
2. De Eeuwigen der Dagen
3. De Ouden der Dagen
4. De Perfecties der Dagen
5. De Recenten der Dagen
6. De Unies der Dagen
7. De Getrouwen der Dagen
019. De Gecoördineerde Wezens van Triniteitsoorsprong
1. De Leraar-zonen van de Triniteit
2. De Volmakers der Wijsheid
3. De Goddelijke Raadslieden
4. De Universele Censors
De Stationaire Triniteitszonen
5. De Geïnspireerde Triniteitsgeesten
6. De inwoners van Havona
7. De burgers van het Paradijs
020. De Paradijs-Zonen van God
1. De afdalende Zonen van God
2. De Magistraat-zonen
3. Gerechtelijke handelingen
4. Magistraatsmissies
5. De shenking van de Paradijs-Zonen van God
6. De Zelfschenkingsloopbaan als sterveling
7. De Leraar-Zonen van de Triniteit
8. Dienstbetoon der Dagelingen in plaatselijke universa
9. Planetair dienstbetoon van Dagelingen
10. Het verenigd dienstbetoon van de Paradijs-Zonen
021. De Schepper-Zonen uit het Paradijs
De oorspronkelijke Michael
1. Oorsprong en natuur der Schepper-Zonen
2. De Scheppers van de plaatselijke universa
3. De Soevereiniteit over een Plaatselijk Universum
4. De zelfschenkingen van de Michaels
5. De betrekking van Meester-Zonen tot het Universum
6. De bestemming van de Meester-Michaels
022. De Getrinitiseerde Zonen van God
1. De door de Triniteit omhelsde zonen
De Getrinitiseerde Zonen van Bekwaamheit
De Getrinitiseerde Zonen van Selectie
De Getrinitiseerde Zonen van Vohmaaktheid
2. De Machtige Boodschappers
3. De Hoge Gezagsdragers
4. Degenen zonder naam en getal
5. De Getrinitiseerde Beheerders
6. De Getrinitiseerde Ambassadeurs
7. De trinitisatie-techniek
Zonen die door opklimmende schepselen zijn getrinitiseerd
Zonen die door Paradijs-Havona-persoonlijkheden zijn getrinitiseerd
Getrinitiseerde Zonen van Bestemming
8. De door schepselen getrinitiseerde zonen
9. De Hemelse Bewaarders
10. Hoge Zoon-Assistenten
023. De Solitaire Boodschappers
1. De Natuur en oorsprong der Solitaire Boodschappers
2. Taken van de Solitaire Boodschappers
3. Diensten der Solitaire Boodschappers in tijd en ruimte
De snelheid van serafijnen en anderen in de ruimte
4. Het speciale dienstbetoon van de Solitaire Boodschappers
Getrinitiseerde zonen van bestemming
024. De Hogere Persoonlijkheden van de Oneindige Geest
1. De Supervisoren van de universum-circuits
2. De Leiders der Tellingen
3. Persoonlijke Adjudanten van de Oneindige Geest
4. De Ondergeschikte Inspecteurs
5. De Aangestelde Wachters
6. De Gidsen voor Gegradueerden
Grandfanda, de eerste opklimmende sterveling
7. De oorsprong van de Gidsen voor Gegradueerden
025. De Boodschappersscharen in de Ruimte
1. De Havona-Dienstbaren
2. De Universele Bemiddelaars
3. Het vèrstrekkende dienstbetoon van Bemiddelaars
4. Rechtskundige Adviseurs
5. De Beheerders der Archieven op het Paradijs
6. De Hemelse Registrators
7. De Morontia-Metgezellen
8. De Paradijs-Metgezellen
026. Dienende Geesten van het Centrale Universum
1. De dienende geesten
De dienende geesten van het Centrale Universum
De dienende geesten van de Superuniversa
De dienende geesten van det Plaatselijke Universa
2. De Machtige Supernafijnen
3. De Tertiaire Supernafijnen
(1) De Harmonie-Supervisoren
(2) De Hoofd-Registrators
(3) De Omroepers
(4) De Boodschappers
(5) De Inlichtingen-Coördinators
(6) De Transport-Persoonlijkheden
(7) Het Reservekorps
4. De Secundaire Supernafijnen
De aankomst van de pelgrims in opklimming in Havona
5. De Pelgrimhelpers
6. De Allerhoogst Bewind-gidsen
7. De Triniteitsgidsen
8. De Zoon-vinders
Falen in het bereiken van de Godheid
9. De Vader-gidsen
10. De raadslieden en adviseurs
Taken der gefaalde kandidaten
11. De Complementen van Rust
De door schepselen getrinitiseerde zonen
027. Het dienstbetoon van de Primaire Supernafijnen
1. De Rustbereiders
De natuur van rust
2. Hoofden van aanstellingen
3. Vertolkers der ethiek
4. Gedragsadviseurs
5. De Beheerders van kennis
6. Meesters in de filosofie
7. Leiders van godsverering
028. Dienende Geesten van de Superuniversa
1. De Tertiafijnen
2. De Omniafijnen
3. De Seconafijnen
4. De Primaire Seconafijnen
(1) De stem van de Vereend Handelende Geest
(2) De stem van de Zeven Meester-geesten
(3) De stem van de Schepper-Zonen
(4) De stem van de Engelenscharen
(5) Ontvangers van nieuwsberichten
(6) Transport-persoonlijkheden
(7) Het reservekorps
5. De Secundaire Seconafijnen
(1) De stem der wijsheid
(2) De ziel der filosofie
(3) De unie der zielen
(4) Het hart van raadgeving
(5) De vreugde van het bestaan
(6) De voldoening van dienstbaarheid
(7) De waarnemer van geesten
6. De Tertiaire Seconafijnen
(1) De betekenis van oorsprongen
(2) Het geheugen van barmhartigheid
(3) Het belang van tijd
(4) De hoge ernst van betrouwen
(5) De heiligheid van dienstbaarheid
(6) en (7) Het geheim van grootheid en de ziel van goedheid
7. Het Dienstbetoon van de Seconafijnen
029. De Universum-Krachtdirigenten
1. De Zeven Allerhoogste Krachtdirigenten
2. De Allerhoogste Krachtcentra
(1) Allerhoogste Supervisoren der centra
(2) Havona-centra
(3) Superuniversa-centra
(4) Centra der plaatselijke universa
(5) Constellatie-centra
(6) Stelsel-centra
(7) Ongeklassificeerde Centra
3. Het Domein van krachtcentra
4. De Meester-Fysische Controleurs
(1) Toegevoegde Krachtdirigenten
(2) Mechanische Controleurs
(3) Energietransformatoren
(4) Energietransmittoren
(5) Primaire Associeerders
(6) Secundaire Dissocieerders
(7) De Frandalanks
De Chronoldeks
5. De Meester-Paradijskrachtorganisatoren
Primaire geresulteerde Meester-Krachtorganisatoren
Toegevoegde Transcendentale Meester-Krachtorganisatoren
030. Persoonlijkheden van het Groot Universum
1. De Paradijs-indeling van levende wezens
I. Wezens van drieënige oorsprong
II. Wezens van tweevoudige oorsprong
III. Wezens van enkelvoudige oorsprong
IV. Geresulteerde transcendentale wezens
V. Gefragmenteerde entiteiten der Godheid
VI. Bovenpersoonlijke wezens
VII. Ongeklassificeerde en ongeopenbaarde orden
2. Het Persoonlijkheidsregister op Uversa
I. De Godheden op het Paradijs
II. De Allerhoogste Geesten
III. Wezens van Triniteitsoorsprong
IV. De Zonen van God
V. Persoonlijkheden van de Oneindige Geest
VI. De Universum-Krachtdirigenten
VII. De korpsen van permanente burgers
Groepen van samengestelde persoonlijkheden
3. De gastenkolonies
(1) De sterrekundigen
(2) De hemelse kunstenaars
(3) De reversie-leiders
(4) Leraren aan de scholen voor gevorderden
(5) De verschillende reservekorpsen
(6) Bezoekende studenten
(7) De pelgrims in opklimming
4. De stervelingen in opklimming
(1) Planetaire stervelingen
(2) Slapende overlevenden
(3) Studenten op de woningwerelden
(4) Morontia-voortgaanden
(5) Pupillen van het Superuniversum
(6) Havona-pelgrims
(7) De nieuw-aangekomenen op het Paradijs
031. Het Korps der Volkomenheid
1. De ingeborenen van Havona
2. Zwaartekracht-Boodschappers
3. Verheerlijkte stervelingen
4. Geadopteerde serafijnen
5. Verheerlijkte Materiële Zonen
6. Verheerlijkte middenschepselen
7. De Verkondigers van het Licht
8. De Transcendentalen
9. Architecten van het Meester-Universum
10. Het ultieme avontuur

DEEL II.
Het Plaatselijk Universum

032. De evolutie van Plaatselijke Universa
1. De fysische wording van universa
2. De organisatie van universa
3. De evolutionaire idee
4. Gods verhouding tot een Plaatselijk Universum
5. Het eeuwige, goddelijke voornemen
033. Het bestuur van het Plaatselijk Universum
1. Michael van Nebadon
2. De Soeverein van Nebadon
3. De Universum-Zoon en -Geest
4. Gabriël — De Gouverneur-Generaal
5. De ambassadeurs van de Triniteit
6. Het algemeen bestuur
De plaatselijke universum-tijd
7. De gerechtshoven van Nebadon
8. De wetgevende en uitvoerende functies
034. De Moeder-Geest van het Plaatselijk Universum
1. De personalisatie van de Scheppende Geest
2. De Natuur van de Goddelijke Hulp en Bijstand
3. De Zoon en de Geest in tijd en ruimte
4. De circuits van het Plaatselijk Universum
5. Het dienstbetoon van de Geest
6. De Geest in de mens
De tweevoudige natuur van de mens
7. De Geest en het vlees
‘Dit is de weg.’
035. De Zonen van God in het Plaatselijk Universum
1. De Vader-Melchizedek
2. De Melchizedek-Zonen
3. De Melchizedek-werelden
4. Het speciale werk van de Melchizedeks
Melchizedek-incarnaties
5. De Vorondadek-Zonen
6. De Constellatie-Vaders
7. De Vorondadek-werelden
8. De Lanonandek-Zonen
Primaire Lanonandeks
Secundaire Lanonandeks
Tertiare Lanonandeks
9. De Lanonandek-regeerders
10. De Lanonandek-werelden
036. De Levendragers
1. Oorsprong en natuur van de Levendragers
2. De werelden van de Levendragers
3. De transplantatie van Leven
4. De Melchizedek-Levendragers
De midsonieten
De Salvington-werelden van de Volkemenen
5. De zeven assistent-bewustzijnsgeesten
(1) De geest van intuïtie
(2) De geest van begrip
(3) De geest van moed
(4) De geest van kennis
(5) De geest van overleg
(6) De geest van godsverering
(7) De geest van wijsheid
6. Levende krachten
037. Persoonlijkheden van het Plaatselijk Universum
1. De Universum-Helpers
2. De Schitterende Avondsterren
Geschapen Avondsterren
Opklimmende Avondsterren
De Werelden der Avondsterren
3. De Aartsengelen
De Werelden der Aartsengelen
4. Meest Verheven Assistenten
5. De Hoge Commissarissen
Commissarissen voor de rassen
Het Korps der Volmaaktheid van Nebadon
De Werelden van de met de Geest gefuseerde Stervelingen
6. De Hemelse Opzieners
Hed educatieve stelsel van Nebadon
7. Woningwereld-leraren
8. De hogere geestelijke aangestelde orden
De Solitaire Boodschappers
Supervisor van de Universum-Circuits — Andovontia
Leider der Tellingen — Salsatia
Toegevoegde Inspecteur
Aangestelde Wachters
Universele Bemiddelaars
Rechtskundige Adviseurs
Hemelse Registrators
Morontia-Metgezellen
9. Permanente burgers van het Plaatselijk Universum
(1) Susatia
(2) Univitatia
(3) Materiële Zonen
(4) Middenschepselen
Abandonters
10. Andere groepen in het Plaatselijk Universum
De Spironga
De Spornagia
Gasten-kolonies colonies
038. Dienende Geesten van het Plaatselijk Universum
1. De oorsprong van serafijnen
2. De natuur der engelen
3. Ongeopenbaarde engelen
4. De werelden der serafijnen
5. De opleiding der serafijnen
6. De serafijnse organisatie
7. De cherubijnen en sanobijnen
8. De evolutie van cherubijnen en sanobijnen
(1) Opklimmingskandidaten
(2) Cherubijnen der middenfase
(3) Morontia-cherubijnen
9. De Middenschepselen
(1) Primaire middenwezens
(2) Secundaire middenwezens
039. De Heerscharen der Serafijnen
1. Allerhoogste serafijnen
(1) Zoon-Geest-Dienaren
Zelfschenkingsbegeleiders
(2) Adviseurs van de rechtscolleges
(3) Oriënterende voorlichters over het Universum
(4) De onderwijsadviseurs
(5) Benoemde bestuurders
(6) De registrators
(7) Niet-geattacheerde helpers
2. De hogere serafijnen
(1) Het inlichtingenkorps
(2) De stem der barmhartigheid
(3) Geest-coördinatoren
(4) Assistent-leraren
(5) De Transporteurs
Serafijnse vervoer technieken
(6) De registrators
Omroep-serafijnen
(7) De reserve
3. De toezichthoudende serafijnen
(1) Toezichthoudende assistenten
(2) Juridische voorspellers
(3) Sociale architecten
(4) Ethische sensibiliseerders
(5) De transporteurs
(6) De registrators
(7) De reserve
4. Bestuursserafijnen
(1) Bestuursassistenten
(2) Gerechtigheidsgidsen
(3) Vertolkers van kosmisch burgerschap
(4) Stimuleerders van moraliteit
(5) De transporteurs
(6) De registrators
(7) De reserve
5. Planetaire helpers
(1) De stemmen in de Hof
(2) De geesten van broederschap
(3) De zielen van vrede
(4) De geesten van vertrouwen
(5) De transporteurs
Vertrek van een serafijnse vervoer
(6) De registrators
(7) De reserve
6. Overgangsdienaren
7. Serafijnen van de toekomst
8. De bestemming der serafijnen
9. Het Korps der Serafijnse Voltooiing
040. De Opklimmende Zonen van God
1. Evolutionaire serafijnen
2. Opklimmende Materiële Zonen
3. Overgebrachte middenwezens
4. Gepersonaliseerde Richters
5. Stervelingen in tijd en ruimte
Stervelingen met voorbijgaande of experiëntiële Richter-inwoning
Soorten stervelingen die niet met de Richter fuseren
Stervelingen met het potentieel tot fusie met de Richter
De ongenummerde series
6. De geloofszonen Gods
7. Met de Vader gefuseerde stervelingen
8. Met de Zoon gefuseerde stervelingen
9. Met de Geest gefuseerde stervelingen
Technieken om het geheugen te reconstrueren
10. Bestemmingen van opklimmende zonen
041. Fysische aspecten van het Plaatselijk Universum
1. De krachtcentra van Nebadon
2. De fysische controleurs van Satania
3. De sterren die met ons Zijn Verbonden
4. De dichtheid van de zon
5. Zonnestraling
6. Calcium — de zwerver door de ruimte
7. Bronnen van solaire energie
8. Reacties van solaire energie
9. De stabiliteit van zonnen
10. De oorsprong van bewoonde werelden
042. Energie — bewustzijn en materie
1. Paradijskrachten en -energieën
2. Universele niet-geestelijke energiesystemen (fysische energieën)
(1) Ruimte-potentie
(2) Primordiale Paradijskracht
(3) Wordende energieën
a. Machtige energie
b. Zwaartenkracht-energie
(4) Universum-kracht
(5) Havona-energie
(6) Transcendentale energie
(7) Monota
3. De klassificatie van materier
4. Transmutaties van energie en materie
5. Golf-energie-manifestaties
6. Ultimatonen, elektronen en atomen
7. Atomaire materie
8. Atomaire cohesie
9. De natuurkunde
10. Universele niet-geestelijke energiesystemen (materiële bewustzijnssystemen)
(1) Bewustzijn voorafgaand aan de Assistent-Bewustzijnsgeesten
(2) Bewustzijn onder de Assistent-Bewustzijns-geesten
(3) Vormen van evoluerend morontia bewustzijn
Het kosmische bewustzijn
11. Universum-mechanismen
12. Patroon en vorm — de dominantie van bewustzijn
043. De Constellaties
1. Het Constellatie-hoofdkwartier
2. De regering van de Constellatie
3. De Meest Verhevenen van Norlatiadek
4. De Berg van Samenkomst — De Getrouwe der Dagen
5. De Vaders op Edentia sinds de opstand van Lucifer
6. De tuinen van God
7. De univitatia
8. De opleidingswerelden van Edentia
9. Burgerschap op Edentia
044. De Hemelse Kunstenaars
1. De hemelse musici
2. De hemelse reproducenten
3. De goddelijke bouwers
4. De gedachten-registrators
5. De energie-manipulators
6. De ontwerpers en decorateurs
7. De harmonie-werkers
8. Sterfelijke aspiraties en morontia-prestaties
045. Het bestuur van het Plaatselijk Stelsel
1. De werelden van de overgangscultuur
(1) De wereld van de volkomenen
(2) De morontia-wereld
(3) De engelenwereld
(4) De wereld der superengelen
(5) De wereld van de Zonen
(6) De wereld van de Geest
(7) De wereld van de Vader
2. De Soeverein van het Stelsel
3. De regering van het Stelsel
4. De vierentwintig raadslieden
5. De Materiële Zonen
6. De Adamische opleiding van wezens in opklimming
De ervaring van ouderschap
De proefkinderbewaarplaats van Satania
7. De scholen der Melchizedeks
046. Het hoofdkwartier van het Plaatselijk Stelsel
1. Materiële aspecten van Jerusem
2. Materiële kenmerken van Jerusem
3. De nieuwsdienst van Jerusem
4. Woongebieden en bestuursdistricten
5. De Jerusem-cirkels
(1) De cirkels der Zonen van God
(2) De cirkels der engelen
(3) De cirkels der Universum-Helpers
(4) De cirkels der Meester-Fysische Controleurs
(5) De cirkels der opklimmende stervelingen
(6) De cirkels der gastenkolonies
(7) De cirkels der Volkomenen
6. De vierkanten van het Uitvoerend Bestuur
7. De rechthoeken — de spornagia
8. De driehoeken van Jerusem
047. De zeven woningwerelden
1. De wereld der volkomenen
Noodzakelijke ouderlijke ervaring
2. De proef-kinderbewaarplaats
3. De eerste woningwereld
Morontia-metgezellen
4. De tweede woningwereld
5. De derde woningwereld
6. De vierde woningwereld
7. De vijfde woningwereld
8. De zesde woningwereld
Fusie met de Richter
9. De zevende woningwereld
10. Het burgerschap van Jerusem
048. Het morontia-leven
1. Morontia-materialen
2. De Morontia-krachtsupervisoren
(1) Circuit-regulatoren
(2) Systeem-coördinatoren
(3) Planetaire curatoren
(4) Gecombineerde controleurs
(5) Verbindingsstabiliseerders
(6) Selectieve assorteerders
(7) Toegevoegde registrators
3. De Morontia-metgezellen
(1) Pelgrim-behoeders
(2) Pelgrim-ontvangers en Vrije Gezellen
(3) Gastheren voor hemelse bezoekers
(4) Coördinatoren en verbindingsleiders
(5) Tolken en vertalers
(6) Supervisoren van excursies en reversie
(7) Beheerders van terreinen en gebouwen
4. De Reversie-leiders
Hemelse humor
De humor van stervelingen
5. De Leraren van de Woningwerelden
6. Serafijnen van de morontia-werelden — overgangsdienaren
(1) Serafijnse evangelisten
Oorsprong van Psalm 23
(2) Raciale tolken
(3) Serafijnen van de bewustzijnsplanning
(4) Morontia-raadslieden
Stereoscopisch effect van mota
(5) Technici
(6) Registrator-leraren
Waarheid en feit
(7) Hulpverlenende Reservisten
Succes, falen en het ego
7. Morontia-mota
8. De Morontia-voortgaanden
049. De bewoonde werelden
1. Het planetaire leven
2. Planetaire fysieke soorten
(1) De atmosferische typen
(2) De elementaire typen
(3) De zwaartekracht-typen
(4) De temperatuur-typen
(5) De elektrische typen
(6) De energie opnemende typen
(7) De ongenoemde typen
3. De Werelden der niet-ademenden
4. Evolutionaire wilsschepselen
5. De planetaire reeksen van stervelingen
(1) Aanpassing aan het planetaire leefmilieu
Experimentele series geïnspecteerd door Tabamantia
(2) De reeks van hersentypen
(3) De reeks van geest-ontvankelijkheid
(4) De tijdvakken van planetaire stervelingen
(5) Opeenvolgende series van verwante schepselen
(6) De reeks van fusie met de Richter
(7) Methoden om aan de aarde te ontkomen
6. Het ontkomen aan de aarde
(1) De dispensationele of groepsorde van overleving
(2) De individuele orden van opklimming
(3) De afhankelijke orden van opklimming met proeftijd
(4) De secundaire gemodificeerde orden van opklimming
(5) De primaire gemodificeerde orde van opklimming
050. De Planetaire Vorsten
1. De missie van de Vorsten
2. Het planetaire bestuur
3. De lichamelijke staf van de Vorst
4. Het planetaire hoofdkwartier en de scholen
5. Voortschrijdende civilisatie
6. De planetaire cultuur
7. De voordelen van het isolement
Agondonten
Tabamantia, een agondont
051. De planetaire Adams
1. De Oorsprong en natuur van de Materiële Zonen van God
2. Het Vervoer der planetaire Adams
3. De Adamische missies
4. De zes evolutionaire rassen
5. Raciale Vermenging — schenking van het Adamische bloed
6. Het regime van Eden
7. Het verenigde bestuur
052. Planetaire tijdvakken van stervelingen
1. De primitieve mens
2. De mens na de Planetaire Vorst
3. De post-Adamische mens
4. De mens na de Magistraat-Zoon
5. De mens na de Zelfschenking-Zoon
6. Urantia in het tijdperk na de zelfschenking
7. De mens na de Leraar-Zonen
053. De opstand van Lucifer
1. De leiders van de opstand
2. De oorzaken van de opstand
3. Het manifest van Lucifer
4. Het uitbreken van de opstand
5. De aard van het conflict
6. Een getrouwe serafijnse bevelhebber
7. De geschiedenis van de opstand
8. De Zoon Des Mensen op Urantia
9. De huidige stand van zaken ten aanzien van de opstand
054. Problemen ten aanzien van de opstand van Lucifer
1. Ware en valse vrijheid
2. De ontvreemding der vrijheid
3. De vertraging van het recht
4. De vertraging der barmhartigheid
5. De wijsheid van het uitstel
Twaalf redenen
6. De triomf der liefde
055. De werelden van licht en leven
1. De morontia-tempel
2. Dood en translatie
3. De gouden eeuwen
4. Aanpassingen in het bestuur
De zeven stadia op een planeet
Ontheffing van middenwezens van hun taken
Het Adamische vertrek
5. Het hoogtepunt der materiële ontwikkeling
6. De individuele sterveling
7. Het eerste of planetaire stadium
8. Het tweede of stelsel-stadium
9. Het derde of constellatie-stadium
10. Het vierde of plaatselijk universum-stadium
11. De stadia van de kleine sector en de grote sector
12. Het zevende of superuniversum-stadium
De onvoorwaardelijke toezichthouders van de Hoge
056. Universele eenheid
1. Fysische coördinatie
2. Intellectuele eenheid
3. Geestelijke unificatie
4. Persoonlijkheidsunificatie
5. Godheidseenheid
6. De Vvreniging van de evolutionaire Godheid
7. Universele evolutionaire repercussies
8. De Allerhoogste Vereniger
9. Universele absolute eenheid
10. Waarheid, schoonheid en goedheid

DEEL III.
De Geschiedenis van Urantia

057. De oorsprong van Urantia
1. De Andronover-nevel
2. Het primaire nevel-stadium
3. Het secundaire nevel-stadium
4. Het tertiaire en het quartaire stadium
De oorsprong van de zon
5. De oorsprong van Monmatia — het zonnestelsel van Urantia
Retrograde beweging
6. Het zonnestelsel-stadium
De era van de vorming van planeten
Getijdewrijving
Explosies tengevolge van zwaartekrachtgetijden
7. De era der meteoren
Het vulkanische tijdperk
De primitieve planetaire atmosfeer
8. De stabilisatie van de aardkorst
Het tijdperk de aardhevingen
De wereldoceaan en het eerste continent
058. Het tot stand brengen van leven op Urantia
1. Eerste vereisten voor het fysische leven
2. De atmosfeer van Urantia
3. De ruimtelijke omgeving
4. De era van de dageraad van het leven
5. De drift der continenten
6. De periode van overgang
7. Het geologische geschiedenisboek
059. De era van het zeeleven op Urantia
1. Het vroege zeeleven in de ondiepe zeeën
Het tijdperk der trilobieten
2. Het eerste stadium der continentale overstromingen
Het tijdperk der ongewervelde dieren
3. Het tweede stadium der grote overstromingen
De koraal-periode
Het tijdperk der brachiopoden
4. Het grote stadium van het droogvallen van land
De periode van vegetatief landleven
Het tijdperk der vissen
5. Het stadium der aardkorstverschuiving
Het carboon van de varenwouden
Het tijdperk der kikvorsen
6. Het klimatologische overgangsstadium
De zaadplanten-periode
Het tijdperk van biologische rampspoed
060. Urantia tijdens de era van het eerste landleven
1. Het vroege reptielentijdperk
2. Het latere reptielentijdperk
3. Het krijtstadium
De periode der bloeiende planten
Het tijdperk der vogels
4. Het einde van de krijtperiode
061. De zoogdieren-era op Urantia
1. Het nieuwe continentale land-stadium
Het tijdperk der vroege zoogdieren
2. Het recente stadium van overstromingen
Het tijdperk der verder ontwikkelde zoogdieren
3. Het jonggebergte-stadium
Tijdperk van de olifant en het paard
4. Het recente stadium der continentale verheffingen
De laatste grote zoogdierenmigratie
5. De vroege ijstijd
6. De primitieve mens in de ijstijd
7. De verdere ijstijd
062. De dageraad-rassen van de vroege mens
1. De vroege Ssorten lemuren
2. De dageraad-zoogdieren
3. De midden-zoogdieren
De oorsprong der mensaap-achtigen
4. De primaten
5. De eerste menselijke wezens
6. De evolutie van het menselijke bewustzijn
7. De erkenning als bewoonde wereld
063. De eerste menselijke familie
1. Andon en Fonta
2. De vlucht van de tweeling
3. De familie van Andon
4. De Andonische clans
5. De verspreiding van de Andonieten
6. Onagar — de eerste leraar van waarheid
7. De overleving van Andon en Fonta
064. De evolutionaire gekleurde rassen
1. De oorspronkelijke Andonieten
2. De Foxhall-mensen
3. De Badonan-stammen
4. De Neanderthal-rassen
5. De oorsprong der gekleurde rassen
6. De zes Sangik-rassen van Urantia
(1) De rode mens
(2) De oranje mens
(3) De gele mens
(4) De groene mens
(5) De blauwe mens
(6) De indigo ras
Het doeleinde van de zes rassen
7. De verspreiding van de gekleurde rassen
065. Het opperbestier over de evolutie
1. Functies van de levendragers
(1) Het fysische niveau der elektrochemie
(2) De gebruikelijke middenfase van schijnbaar morontiaal bestaan
(3) Het gevorderde half-geestelijke niveau
2. Het Panorama der evolutie
3. De Bevordering der evolutie
4. Het Urantia-avontuur
5. Wisselvalligheden in de evolutie van het leven
6. Evolutionaire levenstechnieken
7. Evolutionaire bewustzijnsniveaus
Mechanisch, niet-onderrichtbaar bewustzijn
Niet-mechanisch ervarend bewustzijn
8. Evolutie in tijd en ruimte
066. De Planetaire Vorst van Urantia
1. Vorst Caligastia
2. De staf van de Vorst
3. Dalamatia — de stad van de Vorst
4. De begintijd van de honderd
5. De organisatie van de honderd
(1) De raad voor voedsel en materieel welzijn
(2) De raad voor domesticatie en gebruik van dieren
(3) De adviseurs voor het bedwingen van roofdieren
(4) De school voor de verbreiding en het bewaren van kennis
(5) De commissie voor nijverheid en handel
(6) Het college van de geopenbaarde religie
(7) De bewakers van gezondheid en leven
(8) De planetaire raad voor kunst en wetenschap
(9) De bestuurders voor betere stamverhoudingen
(10) De hoge raad voor tribale coördinatie en raciale samenwerking
6. Het bewind van de Vorst
7. Het leven in Dalamatia
8. De rampspoed van Caligastia
067. De planetaire opstand
1. Het verraad van Caligastia
2. Het uitbreken van de rebellie
3. De zeven cruciale jaren
4. De honderd van Caligastia na de opstand
5. De directe gevolgen van de opstand
6. Van — de standvastige
7. De verre repercussies van zonde
8. De menselijke held van de opstand
068. De dageraad der beschaving
1. Beschermende socialisatie
2. Factoren in de sociale vooruitgang
3. De socialiserende invloed van de vrees voor geesten
4. De evolutie der zeden
5. Bewerking en onderhoud van het land
(1) Het stadium van het verzamelen van voedsel
(2) Het jagersstadium
(3) Het herderstadium
(4) Het agrarische stadium
6. De evolutie van cultuur
De mens-land ratio
069. Primitieve menselijke instellingen
1. Fundamentele menselijke instellingen
(1) Instellingen ten behoeve van het levensonderhoud
(2) Instellingen ten behoeve van de voortplanting
(3) Instellingen ten behoeve van het individu
2. De dageraad der nijverheid
3. De specialisatie van de arbeid
4. Het begin van de handel
5. Het ontstaan van kapitaal
6. Het vuur in zijn betrekking tot de civilisatie
7. Het gebruikmaken van dieren
8. Slavernij als beschavingsfactor
9. Particulier eigendom
070. De evolutie van het menselijk bestuur
1. De genese van oorlog
2. De sociale waarde van de oorlog
Modern industrialisme versus militarisme
3. Vroege menselijke associaties
4. Clans en stammen
5. Het begin van het staatsbestuur
6. Monarchale regering
7. Primitieve verenigingen en geheime genootschappen
8. Sociale klassen
9. Mensenrechten
10. De evolutie van het recht
11. Wetten en Rechtbanken
12. De allocatie van het burgerlijk gezag
071. De ontwikkeling van de staat
1. De embryonale staat
2. De evolutie van representatief staatsbestuur
3. De idealen van de staat
4. Progressieve civilisatie
5. De evolutie van competitie
6. Het winstmotief
7. Onderwijs
8. Het karakter van de staat
072. Staatsbestuur op een naburige planeet
1. De continentale natie
2. De politieke organisatie
3. Het gezinsleven
4. Het onderwijsstelsel
5. Industriële organisatie
6. Ouderdomsverzekering
7. Het belastingstelsel
8. De speciale academies
9. Het stelsel van algemeen kiesrecht
10. Het optreden tegen criminaliteit
11. Militaire paraatheid
12. De andere naties
073. De Hof van Eden
Tabamantia’s inspectie
1. De Nodieten en de Amadonieten
2. De plannen voor de Hof
3. De plaats voor de Hof
4. De aanleg van de Hof
5. De hof als woonplaats
6. De boom des levens
7. Het lot van Eden
074. Adam en Eva
1. Adam en Eva op Jerusem
2. De aankomst van Adam en Eva
3. Adam en Eva leren de planeet kennen
4. De eerste opschudding
5. Het bestuur van Adam
6. Het huiselijk leven van Adam en Eva
7. Het leven in de hof
8. De scheppingslegende
075. De nalatigheid van Adam en Eva
1. Het probleem van Urantia
2. Caligastia’s complot
3. De verleiding van Eva
4. Het besef van de nalatigheid
5. Repercussies van de nalatigheid
6. Adam en Eva verlaten de hof
7. De degradatie van Adam en Eva
8. De zogenoemde val van de mens
076. De Tweede Hof
1. De Edenieten trekken Mesopotamië binnen
2. Kaïn en Abel
3. Het leven in Mesopotamië
Het Setitische priesterdom
4. Het violette ras
5. De dood van Adam en Eva
De boodschap van Michael
6. De overleving van Adam en Eva
077. De Middenwezens
1. De primaire middenwezens
2. Het ras der Nodieten
3. De toren van Babel
4. Noditische centra van civilisatie
5. Adamszoon en Ratta
6. De secundaire middenwezens
7. De rebellerende middenwezens
8. De verenigde middenwezens
9. De permanente burgers van Urantia
078. Het violette ras na de tijd van Adam
1. De verspreiding der rassen en culturen
2. De Adamieten in de Tweede Hof
3. De vroege gebiedsuitbreidingen der Adamieten
4. De Andieten
5. De Anditische migraties
6. De laatste verstrooiingen der Andieten
7. De overstromingen in Mesopotamië
Het verhaal van Noach
8. De Sumeriërs — de laatsten der Andieten
079. De expansie der Andieten in het Oosten
1. De Andieten van Turkestan
2. De Anditische verovering van India
3. Dravidisch India
4. De Arische invasie van India
5. De rode mens en de gele mens
6. De dageraad der Chinese beschaving
7. De Andieten trekken China binnen
8. De latere Chinese beschaving
080. De expansie der Andieten in het Westen
1. De Adamieten trekken Europa binnen
2. Klimatologische en geologische veranderingen
Overstroming van de Middellandse Zee
3. De Cro-Magnon blauwe mens
4. De invallen der Andieten in Europa
5. De Anditische verovering van Noord-europa
6. De Andieten langs de Nijl
7. De Andieten van de eilanden in de Middellandse Zee
8. De Donau-Andonieten
9. De drie blanke rassen
081. De ontwikkeling van de moderne civilisatie
1. De bakermat der beschaving
2. De werktuigen der civilisatie
(1) Het bedwingen van vuur
(2) Het domesticeren van dieren
(3) Het tot slaaf maken van gevangenen
(4) Particulier eigendom
3. Steden, industrie en handel
4. De gemengde rassen
(1) De Kaukasoïde rassen
(2) De Mongoloïde rassen
(3) De Negroïde rassen
5. De culturele samenleving
Macht en recht
6. De instandhouding van de divilisatie
(1) Natuurlijke omstandigheden
(2) Kapitaalgoederen
(3) Wetenschappelijke kennis
(4) Menselijke hulpbronnen
(5) Effectiviteit der materiële hulpbronnen
(6) Effectiviteit van de taal
(7) Effectiviteit der mechanische apparaten
(8) Het karakter der fakkeldragers
(9) De idealen van de soort
(10) Coördinatie van specialisten
(11) Middelen tot het vinden van functies
(12) Bereidheid tot samenwerking
(13) Effectief en wijs leiderschap
(14) Sociale veranderingen
(15) Preventie van instorting der civilisatie in tussenperioden
082. De evolutie van het huwelijk
1. Het paringsinstinct
2. De beperkende taboes
3. Vroege huwelijkszeden
4. Het huwelijk onder de eigendomszeden
5. Endogamie en exogamie
6. Rassenvermengingen
083. Het huwelijk als instituut
1. Het huwelijk als instituut van de samenleving
2. Vrijage en verloving
3. Koop en bruiddschat
4. De huwelijksceremonie
5. Meervoudige huwelijken
6. Echte monogamie — het paar-huwelijk
7. De ontbinding van het huwelijk
8. De idealisering van het huwelijk
084. Huwelijk en gezinsleven
1. Primitieve verenigingen in paren
2. Het vroege moedergezin
3. Het gezin onder de overheersing van de Vader
4. De positie van de vrouw in de vroege samenleving
5. De vrouw onder de zich ontwikkelende zeden
6. Het partnerschap van man en vrouw
7. De idealen van het gezinsleven
8. De gevaren van het zoeken naar eigen voldoening
085. De oorsprongen van religieuze verering
1. De verering van stenen en bergen
2. De verering van planten en bomen
3. De verering van dieren
4. De verering van de elementen
5. De verering van hemellichamen
6. De verering van de mens
7. De assistent-geesten van godsverering en wijsheid
086. De vroege evolutie van religie
1. Toeval: geluk en ongeluk
2. De personificatie van het toeval
3. De dood — het onverklaarbare
4. Het denkbeeld van het overleven van de dood
5. De schim-ziel-gedachte
6. De geest-schim-omgeving
7. De functie van de primitieve religie
087. De geestenculten
1. De vrees voor geesten
2. Het gunstig stemmen van geesten
3. Voorouderverering
4. Goede en kwade geesten en schimmen
5. De verdere ontwikkeling van de geestencultus
6. Het bezweren en uitdrijven van geesten
7. De natuur van de toewijding aan de cultus
088. Fetisjen, tovermiddelen en magie
1. Het geloof in fetisjen
2. De evolutie van de fetisj
Beeltenissen en afgodsbeelden
‘Heilige Boeken’
3. Totemisme
4. Magie
5. Magische tovermiddelen
6. De uitoefening van magie
089. Zonde, offer en verzoening
1. Het taboe
2. Het begrip zonde
3. Zelfverzaking en vernedering
Cultus van seksuele onthouding
4. De oorsprongen van het offeren
5. Offeranden en kannibalisme
6. De evolutie van het mensenoffer
7. Modificaties in de mensenoffers
Tempelprostitutie
8. Verlossing en verbonden
9. Offeranden en sacramenten
10. De vergeving der zonden
090. Het sjamanisme — medicijnmannen en priesters
1. De eerste sjamanen — de medicijnmannen
2. Sjamanistische praktijken
3. De sjamaanse theorie over ziekte en dood
4. De gezondheidszorg onder de sjamanen
5. Priesters en rituelen
091. De evolutie van het gebed
1. Het primitieve gebed
2. Het evoluerende gebed
Gebed versus magie
3. Het gebed en het alter ego
4. Ethisch bidden
5. Sociale repercussies van het gebed
6. Het domein van het gebed
7. Mystiek, extase en inspiratie
8. Het bidden als persoonlijke ervaring
9. Voorwaarden voor effectief gebed
092. De verdere evolutie van religie
1. De evolutionaire natuur van religie
2. Religie en de zeden
3. De natuur van de evolutionaire religie
4. De schenking van openbaring
(1) Het Dalamatisch onderricht
(2) Hed onderricht uit Eden
(3) Melchizedek van Salem
(4) Jezus van Nazaret
(5) De Urantia-verhandelingen
5. De grote religieuze leiders
6. De samengestelde godsdiensten
Eleven living religions
7. De verdere evolutie der religie
093. Machiventa Melchizedek
1. De incarnatie van Machiventa
2. De wijze van Salem
3. De onderrichtingen van Melchizedek
4. De religie van Salem
De geloofsbelijdenis
De zeven geboden
5. De keuze van Abraham
6. Melchizedeks verbond met Abraham
7. De zendelingen van Melchizedek
8. Het vertrek van Melchizedek
9. Na het vertrek van Melchizedek
10. De huidige status van Machiventa Melchizedek
094. Het onderricht van Melchizedek in het Oosten
1. Het onderricht van salem in het Vedische India
De Rig-Veda
2. Het Brahmanisme
De reïncarnatieleer
3. De Brahmaanse filosofie
4. De Hindoe-religie
5. De worsteling om waarheid in China
6. Lao-Tse en Confucius
7. Gautama Siddhartha
8. Het Boeddhistische geloof
Het evangelie van Gautama
De ethische geboden
9. De verbreiding van het Boeddhisme
10. De religie in Tibet
11. De boeddhistische filosofie
12. Het godsbegrip van het Boeddhisme
095. Het onderricht van Melchizedek in de Levant
1. De religie van Salem in Mesopotamië
2. De vroege Egyptische godsdienst
3. De evolutie van morele begrippen
4. Het onderricht van Amenemope
5. De opmerkelijke Ichnaton
6. De leer van Salem in Iran
7. Het onderricht van Salem in Arabië
096. Jahweh — de God der Hebreeërs
1. Godheidsopvattingen bij de Semieten
2. De semitische volken
3. De onvergelijkelijke Mozes
4. De verkondiging van Jahweh
5. De onderrichtingen van Mozes
Materialistische voorzienigheid
6. Het Godsbegrip na Mozes’ dood
7. De Psalmen en het Boek Job
097. De evolutie van het godsbegrip bij de hebreeërs
1. Samuel — de eerste der Hebreeuwse profeten
2. Elia en Elisa
3. Jahweh en Baäl
4. Amos en Hosea
5. De eerste Jesaja
Micha en Obadja
6. Jeremia, de onverschrokkene
7. De Tweede Jesaja
8. Religieuze en profane geschiedenis
9. De Hebreeuwse geschiedenis
Efraïm en Juda
Saul en David
Salomo en zijn belastingstelsel
Israel en Juda
Vernietiging van het koninkrijk Israel
Einde van het koninkrijk Juda
De Babylonische ballingschap
10. De Hebreeuwse religie
098. Het onderricht van Melchizedek in het Westen
1. De religie van Salem bij de Grieken
2. Het Griekse filosofische denken
3. Het onderricht van Melchizedek in Rome
4. De mysteriën
De Frygische cultus van Cybele en Attis
De Egyptische cultus van Osiris en Isis
De Iraanse cultus van Mithras
5. De cultus van Mithras
6. Het mithraïsme en het Christendom
7. De Christelijke religie
099. De sociale opgaven van de religie
1. Religie en sociale reorganisatie
2. De zwakheid van de geïnstitutionaliseerde godsdienst
3. Religie en de religieuze mens
4. Overgangsmoeilijkheden
5. Sociale aspecten van de religie
6. De geïnstitutionaliseerde godsdienst
7. De bijdrage van de religie
100. Religie in de menselijke ervaring
1. Religieuze groei
2. Geestelijke groei
3. Begrippen van allerhoogste waarde
4. Problemen die met groei gepaard gaan
5. Bekering en mystiek
6. Kentekenen van religieus leven
7. Het hoogtepunt van religieus leven
101. De werkelijke natuur van religie
1. Ware religie
2. Religie als feit
3. De kenmerken van religie
Twaalf illustraties van religieus geloofsvertrouwen
4. De beperkingen van openbaring
5. Religie uitgebreid door openbaring
6. Voortgaande religieuze ervaring
Zeven aspecten van behoud
7. Een persoonlijke godsdienstfilosofie
8. Geloofsvertrouwen en geloof
9. Religie en moraliteit
10. Religie als de bevrijder van de mens
102. De grondslagen van het religieuze geloofsvertrouwen
1. Verzekerdheden van geloofsvertrouwen
2. Religie en realiteit
3. Kennis, wijsheid en inzicht
4. Het feit van ervaring
5. De allerhoogste macht van het doelgerichte potentieel
6. De zekerheid van het religieuze geloofsvertrouwen
7. De overtuigdheid van het goddelijke
8. De bewijzen van religie
103. De realiteit der religieuze ervaring
1. De filosofie van de religie
2. Religie en de individuele mens
3. Religie en het menselijk geslacht
4. Geestelijke gemeenschap
5. De oorsprong van idealen
6. Filosofische coördinatie
7. Wetenschap en religie
8. Filosofie en religie
9. De essentie van religie
104. De groei van het Triniteits-begrip
1. Triniteitsbegrippen op Urantia
2. Triniteitseenheid en Godheidspluraliteit
3. Triniteiten en Drieënigheden
4. De zeven Drieënigheden
5. Trioditeiten
105. Godheid en werkelijkheid
1. Het filosofische begrip van de IK BEN
2. De IK BEN Als Drieënige en Als Zevenvoudige
3. De Zeven Absoluten der Oneindigheid
4. Eenheid, dualiteit en drieënigheid
5. De afkondiging der eindige werkelijkheid
6. De repercussies van de eindige werkelijkheid
7. Het resulteren van transcendentale werkelijkheden
106. Werkelijkheidsniveaus in het Universum
1. De primaire associatie van eindige functionele werkelijkheden
God de Zevenvoudige
2. De secundaire allerhoogste eindige integratie
De Allerhoogste
3. De transcendentale tertiaire werkelijkheidsassociatie
De Ultieme Triniteit
4. De ultieme quartaire integratie
De Ultieme Godheid
5. De Co-Absolute of vijfde fase-associatie
De Absolute Triniteit
6. De Absolute of zesde ease-integratie
De kosmos-oneindigheid
7. De finaliteit van bestemming
8. De Triniteit der Triniteiten
(1) Het niveau der drie Triniteiten
(2) Het niveau der experiëntiële Godheid
(3) Het niveau van de IK BEN
9. Existentiële oneindige unificatie
107. De oorsprong en natuur der Gedachtenrichters
1. De oorsprong van de Gedachtenrichters
2. De klassificatie van de Richters
3. Het thuis van de Richters op Divinington
4. De natuur en tegenwoordigheid van de Richters
5. De Richter en zijn bewustzijn
6. Richters als zuivere geesten
7. Richters en persoonlijkheid
108. Missie en dienstbetoon van Gedachtenrichters
1. Selectie en aanstelling
2. Noodzakelijke voorwaarden voor de inwoning van een Richter
Op Urantia
Op andere werelden
3. Organisatie en bestuur
Tabamantia’s dankbetuiging
4. Het verband met andere geestelijke invloeden
5. De missie van de Richter
6. God in de mens
109. De betrekking van Richters tot universum-schepselen
1. De ontwikkeling van de Richters
2. Zelfhandelende Richters
3. De betrekking van Richters tot de verschillende typen stervelingen
4. Richters en de menselijke persoonlijkheid
5. Materiële belemmeringen voor het inwonen van Richters
6. Het voortbestaan van echte waarden
De Richter die bij Jezus inwoonde
7. De bestemming van gepersonaliseerde Richters
Al-persoonlijke wezens
110. De betrekking van Richters tot individuele stervelingen
1. Het inwonen in het sterfelijk bewustzijn
2. Richters en de wil van de mens
3. Samenwerking met de Richter
4. Het werk van de Richter in het bewustzijn
5. Onjuiste voorstellingen aangaande de leiding van de Richter
6. De zeven psychische cirkels
7. Het bereiken van onsterfelijkheid
De smeekbede van de Richter aan de ziel
111. De Richter en de ziel
1. De bewustzijnsarena der keuze
2. De natuur van de ziel
3. De evoluerende ziel
4. Het innerlijk leven
5. De heiliging van de keuzee
6. De menselijke paradox
7. De opgave van de Richter
Verklaring van een bestemmingsbehoeder
112. De overleving van persoonlijkheid
Veertien aspecten van persoonlijkheid
1. Persoonlijkheid en realiteit
2. Het zelf
3. Het verschijnsel van de dood
4. Richters na de dood
5. De overleving van het menselijke zelf
6. Het morontia-zelf
7. De fusie met de Richter
113. De Serafijnse Bestemmingsbehoeders
1. De beschermengelen
2. De bestemmingsbehoeders
3. De betrekking tot andere geest-invloeden
4. De domeinen van serafijnse activiteit
5. Het serafijns dienstbetoon aan stervelingen
6. Beschermengelen na de dood
7. Serafijnen en de opklimmingsloopbaan
114. Het Serafijnse Bestuur van de planeet
1. Het hoogste gezag op Urantia
2. De raad van planetaire supervisoren
3. De residerende gouverneur-generaal
4. De Meest Verheven waarnemer
Meest Verheven regentschappen
5. Het bestuur van de planeet
6. De meester-serafijnen der planetaire supervisie
(1) De epochale engelen
(2) De engelen van de vooruitgang
(3) De religieuze behoeders
(4) De engelen van het leven der naties
(5) De engelen van de rassen
(6) De engelen van de toekomst
(7) De engelen der verlichting
(8) De engelen van de gezondheid
(9) De serafijnen van het gezin
(10) De engelen van de industrie
(11) De engelen van ontspanning
(12) De engelen van het bovenmenselijke dienstbetoon
7. Het korps der bestemmingsreservisten
115. De Allerhoogste
1. De relativiteit van begripskaders
2. De absolute basis voor het bewind van de Allerhoogste
3. Oorspronkelijk, actueel en potentieel
4. Bronnen der Allerhoogste werkelijkheid
5. De betrekking van de Allerhoogste tot de Paradijs-triniteit
6. De betrekking van de Allerhoogste tot de trioditeiten
7. De natuur van de Allerhoogste
116. De Almachtig Allerhoogste
1. Het Allerhoogst bewustzijn
Het kosmische bewustzijn
2. De Almachtige en God de Zevenvoudige
3. De Almachtige en de Paradijs-Godheid
4. De Almachtige en de Allerhoogste Scheppers
5. De Almachtige en de zevenvoudige controleurs
Het probleem van evenwicht
6. De overheersing door geest
7. Het levende organisme van het groot universum
117. God de Allerhoogste
1. De natuur van de Allerhoogste
2. De bron van evolutionaire groei
Schepsel-getrinitiseerde zonen en groei
3. Betekenis van de Allerhoogste voor universum-schepselen
4. De eindige God
Kosmische moraliteit — allerhoogste verplichting
5. De Alziel van de schepping
De transcendering van volkomenen
Repercussies van menselijke groei
6. De zoektocht naar de Allerhoogste
7. De toekomst van de Allerhoogste
118. Allerhoogst en Ultiem — tijd en ruimte
1. Tijd en eeuwigheid
Experiëntiële (subjectieve) tijdseenheden
2. Alomtegenwoordigheid en alomaanwezeigheid
3. Tijd-ruimte-betrekkingen
Waarheid en feiten
Ruimte en patroon
4. Primaire en secundaire veroorzaking
5. Almacht en compossibiliteit
6. Almacht en alscheppendheid
7. Alwetendheid en predestinatie
8. Beheersing en albeheersing
De jijd als regulateur van vooruitgang
9. Universum-mechanismen
10. Functies der voorzienigheid
119. De zelfschenkingen van Christus Michael
1. De eerste zelfschenking
2. De tweede zelfschenking
3. De derde zelfschenking
4. De vierde zelfschenking
5. De vijfde zelfschenking
6. De zesde zelfschenking
7. De zevende, finale zelfschenking
8. De status van Michael na zijn zelfschenkingen

DEEL IV.
Het Leven en Onderricht van Jezus

120. De zelfschenking van Michael op Urantia
1. De commissie inzake de zevende zelfschenking
2. De beperkingen van de zelfschenking
3. Verdere raad en adviezen
4. De incarnatie — het maken van twee tot een
121. De tijd van de zelfschenking van Michael
1. Het Westen in de eerste eeuw na Christus
2. Het Joodse volk
3. Onder de niet-Joden
4. De filosofie van de niet-Joden
(1) De Epicurische
(2) De Stoïsche
(3) De Cynische
(4) Dee Skeptische
5. De Religies van de niet-Joden
De mysteriën
6. De Hebreeuwse godsdienst
7. De Joden en de niet-joden
8. Vroegere beschreven verslagen
(1) Het Evangelie van Marcus
(2) Het Evangelie van Matteüs
(3) Het Evangelie van Lucas
(4) Het Evangelie van Johannes
Dankbetuiging
122. De geboorte en het eerste levensjaar van Jezus
1. Jozef en Maria
2. Gabriël verschijnt aan Elisabet
3. Gabriëls aankondiging aan Maria
4. Jozefs droom
Het ‘huis van David’
5. De aardse ouders van Jezus
6. Het huis in Nazaret
7. De tocht naar Betlehem
8. De geboorte van Jezus
De legende van de herders
De drie priesters uit Ur
De ‘ster van Betlehem’
9. De presentatie in de tempel
10. Herodes handelt
De vlucht naar Egypte
123. De vroege kinderjaren van Jezus
Het verblijf in Egypte
1. Terug in Nazaret
Jezus’ vierde jaar
2. Het vijfde jaar (2 v.Chr.)
Opvoeding van het kind
3. De gebeurtenissen in het zesde jaar (1 v.Chr.)
4. Het zevende jaar (A.D. 1)
Materiële ongevallen
5. De Sshooldagen in Nazaret
6. Zijn achtste jaar (A.D. 2)
124. De latere kinderjaren van Jezus
1. Jezus’ negende jaar (A.D. 3)
De tekening op de grond
Het klimaat in Galilea
2. Het tiende jaar (A.D. 4)
Jakob, de zoon van de metselaar
3. Het elfde jaar (A.D. 5)
Het voorval in Skytopolis
4. Het twaalfde jaar (A.D. 6)
Persoonlijke overtuigingen en groepsloyaliteit
5. Zijn dertiende jaar (A.D. 7)
6. De reis naar Jeruzalem
Maria, Marta, en Lazarus
125. Jezus in Jeruzalem
1. Jezus bezichtigt de tempel
2. Jezus en het Pascha
3. Het vertrek van Jozef en Maria
4. De eerste en tweede dag in de tempel
5. De derde dag in de tempel
6. De vierde dag in de tempel
126. De twee cruciale jaren
1. Zijn veertiende jaar (A.D. 8)
2. De dood van Jozef
3. Het vijftiende Jjar (A.D. 9)
De oorsprong van ‘Het gebed des Heren’
De ‘Zoon des Mensen’
Wie is de Messias?
4. De eerste preek in de synagoge
5. De financiële worsteling
127. De jongelingsjaren
1. Het zestiende jaar (A.D. 10)
2. Het zeventiende jaar (A.D. 11)
De episode van de beloten
3. Het achttiende jaar (A.D. 12)
Met Jakobus naar het Paasfeest
Het bezoek van Elisabet en Johannes
De dood van Amos
4. Het negentiende jaar (A.D. 13)
Het grootbrengen van de kinderen
5. Rebekka, de dochter van Ezra
6. Zijn twintigste jaar (A.D. 14)
Paasbezoek aan Jeruzalem
128. Jezus als jongeman
1. Het eenentwintigste jaar (A.D. 15)
Groeiend besef van goddelijkheid
Met Jozef naar het Paasfeest
2. Het tweeëntwintigste jaar (A.D. 16)
Als smid in Sepforis
3. Het drieëntwintigste jaar (A.D. 17)
Met Simon naar het Paasfeest
Jezus ontmoet Stefanus
4. De episode in Damascus
5. Het vierentwintigste jaar (A.D. 18)
Het voorstel uit Alexandrië
6. Het vijfentwintigste jaar (A.D. 19)
Met Judas op het Paasfeest
‘Oom Joshua, vertel ons een verhaal’
7. Het zesentwintigste jaar (A.D. 20)
De bruiloft van Jakobus
De bruiloft van Mirjam
Jakobus wordt hoofd van de familie van Jozef
129. Het latere volwassen leven van Jezus
1. Het zevenentwintigste jaar (A.D. 21)
Zebedeüs Van Kafarnaüm
Jezus de botenbouwer
2. Het achtentwintigste jaar (A.D. 22)
Jezus bezoekt Jeruzalem
De ontmoeting met Gonod en Ganid
3. Het negenentwintigste jaar (A.D. 23)
Het doel van de reis naar Rome
4. De menselijke Jezus
130. Op weg naar Rome
1. In Joppe — gesprek over Jona
Een gesprek over goed en kwaad
2. In Caesarea
De koopman uit Mongolië
De Griekse arbeider en de Romeinse voorman
De wil van God en de mensilijkre wil
3. In Alexandrië
4. Een gesprek over dewWerkelijkheid
5. Op het eiland Kreta
6. De jongen die bang was
7. In Carthago — gesprek over tijd en ruimte
8. Op weg naar Napels en Rome
Ezra, de afvallige Jood
131. De wereldreligies
1. Het Cynisme
2. Het Judaïsme
3. Het Boeddhisme
4. Het Hindoeïsme
5. De Leer van Zarathustra
6. Suduanisme (Jaïnisme)
7. Shinto
8. Het Taoïsme
9. Het Confucianisme
10. ‘Onze religie’
132. Het verblijf te Rome
Invloed op tweeëndertig religieuze leiders
1. Ware waarden
2. Goed en kwaad
3. Waarheid en geloof
4. Persoonlijk dienstbetoon
De Romeinse senator
De Romeinse soldaat
De spreker op het forum
De arme man die ten onrechte was beschuldigd
5. Raadgevingen aan de rijke man
6. Sociaal hulpbetoon
7. Tochten van uit Rome
De onnadenkend levende heiden
‘Laten wijsamen een nieuwe religie maken.’
133. De terugreis uit Rome
Het kastenstelsel in India
1. Barmhartigheid en gerechtigheid
2. De Inscheping in Tarentum
De man die zijn vrouw mishandelde
3. In Korinte
Crispus, het hoofd van de synagoge
Justus, de koopman
De twee publieke vrouven
4. Persoonlijk werk in Korinte
De molenaar
De Romeinse centurion
De leider van de Mithras-cultus
De Epicurische leraar
De Griekse aannemer
De Romeinse rechter
De eigenares van de Griekse herberg
De Chinese koopman
De reiziger uit Brittannië
De weggelopen jongen
De veroordeelde misdadiger
5. In Athene — een gesprek over wetenschap
6. In Efeze — een gesprek over de ziel
7. Het verblijf op Cyprus — het gesprek over bewustzijn
8. In Antiochië
9. In Mesopotamië
134. De overgangsjaren
1. Het Dertigste jaar (A.D. 24)
Terugkeer naar Nazaret
De bruiloft van Simon en van Judas
2. De Karavaantocht Naar de Kaspische Zee
3. De lezingen in Urmia
4. Goddelijke en menselijke soevereiniteit
5. Politieke soevereiniteit
6. Wetgeving, vrijheid en soevereiniteit
7. Het eenendertigste jaar (A.D. 25)
Solitaire omzwervingen
8. Het verblijf op de berg Hermon
Het einde van de rebellie van Lucifer
De soevereiniteit van Nebadon
9. De tijd van het wachten
Een bezoek met Johannes aan Jeruzalem
Werkzaamheden op de scheepswerf van Zebedeüs
135. Johannes de Doper
1. Johannes wordt Nazireeër
2. De dood van Zacharias
3. Het leven van een schaapherder
4. De dood van Elizabet
5. Het koninkrijk Gods
6. Johannes begint te prediken
7. Johannes reist noordwaarts
8. De ontmoeting tussen Jezus en Johannes
De doop van Jezus
9. Veertig dagen van prediking
10. Johannes reist zuidwaarts
11. Johannes in de gevangenis
12. De dood van Johannes de Doper
136. De doop en de veertig dagen
1. Opvattingen aangaande de verwachte Messias
2. De doop van Jezus
3. De veertig dagen
Gesprek met Gabriël
Voltooiing van de soevereiniteit van het universum
4. De plannen voor het werk in het openbaar
De wijze van de Vader
5. De eerste grote beslissing
De Gepersonaliseerde Richter krijgt het bevel
De uitschakeling van de tijd door de Richter
6. De tweede beslissing
De weg van het normale aardse bestaan
7. De derde beslissing
Gehoorzaamheid aan de wetten der natuur
8. De vierde beslissing
Weigeren om een compromis aan te gaan met het kwaad
9. De vijfde beslissing
Afwijzing van Davids troon
10. De zesde beslissing
‘Ik zal mij onderwerpen aan de wil mijns Vaders.’
137. De wachttijd in Galilea
1. De keuze van de eerste vier apostelen
Andreas en Petrus
Jakobus en Johannes
2. Filippus en Natanael worden gekozen
3. Het bezoek aan Kafarnaüm
4. De bruiloft te Kana
5. Terug in Kafarnaüm
6. De gebeurtenissen op een Sabbatdag
7. Vier maanden in opleiding
8. De prediking over het koninkrijk
138. De opleiding der boodschappers van het Koninkrijk
1. De laatste instructies
2. Het uitkiezen van de zes
3. De roeping van Matteüs en Simon
Niet de rechtvaardigen, maar zondaren
4. De roeping van de tweelingbroers
5. De roeping van Tomas en Judas
6. Een week van intensieve training
7. Opnieuw teleurgesteld
8. Het eerste werk van de twaalf
9. Vijf maanden op de proef gesteld
10. De organisatie van de twaalf
139. De twaalf Apostelen
1. Andreas, de eerst gekozene
2. Simon Petrus
3. Jakobus Zebedeüs
4. Johannes Zebedeüs
5. Filippus de weetgierige
6. De eerlijke Natanael
7. Matteüs Levi
8. Tomas Didymus
9. en 10. Jakobus en Judas Alfeüs
11. Simon de Zeloot
12. Judas Iskariot
140. De bevestiging van de Twaalf
1. Voorafgaande instructie
2. De bevestiging
3. De bevestigingsrede
De ‘Bergrede’
4. Jullie bent het zout der aarde
5. Vaderlijke en broederlijke liefde
Gelukkig zijn de armen van geest — de nederigen...
Gelukkig zijn zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid...
Gelukkig zijn de zachtmoedigen...
Gelukkig zijn zij die rein van hart zijn...
Gelukkig zijn zij die treuren...
Gelukkig zijn de barmhartigen...
Gelukkig zijn de vredestichters...
Gelukkig zijn zij die vervolgd worden...
6. De avond van de bevestiging
‘Ik zie verder dan de daad’
Aangaande echtscheiding
Rechtvaardigheid en barmhartigheid
‘Daar doen ze goed aan — val hen niet lastig’
7. De week na de bevestiging
8. Donderdagmiddag op het meer
(1) Het doen van de wil van de Vader
(2) De politieke instelling
(3) De sociale instelling
(4) De economische instelling
(5) Persoonlijke instelling
9. De dag der inzegening
10. De avond na de inzegening
141. Het werk in het openbaar wordt aangevangen
1. Het vertrek uit Galilea
2. Gods wet en de wil van de Vader
3. Het verblijf in Amatus
Jezus’ persoonlijkheid
Jezus’ uiterlijk
4. Onderricht over de Vader
De zieken helpen
5. Geestelijke eenheid
6. De laatste week in Amatus
Teherma de Pers
7. In Betanië over de Jordaan
Onderricht over het koninkrijk
Verlossing door geloof; vrijheid door waarheid
8. Het werken in Jericho
9. Het vertrek naar Jeruzalem
142. Het Pascha te Jeruzalem
Bezoek aan Annas
1. Het onderricht in de tempel
2. Gods toorn
Jakob uit Kreta
3. De voorstelling van God
Zes Joodse godsvoorstellingen
De vroegere tien geboden
4. Flavius en de Griekse beschaving
5. De verhandeling over zekerheid
6. Gesprek met Nikodemus
7. Het onderricht over het gezin
8. In zuidelijk Judea
Het kamp in het park van Getsemane
143. De tocht door Samaria
1. Prediken in Archelaïs
‘Ze nemen onze boodschap niet serieus.’
‘Zien jullie eruit als zwakkelingen?’
2. Het onderricht over zelfbeheersing
3. Afleiding en ontspanning
Drie dagen op de berg Sartaba
4. De Joden en de Samaritanen
5. De vrouw uit Sichar
6. Het reveil in Samaria
In het kamp op de berg Gerizim
7. Onderricht over gebed en aanbidding
144. Op Gilboa en in de Dekapolis
1. Het Kamp op Gilboa
2. De verhandeling over het gebed
3. Het gebed van de gelovige
4. Meer over gebed
5. Andere vormen van gebed
Zeven gebeden van andere werelden
6. De conferentie met de apostelen van Johannes
7. In de steden van de Dekapolis
8. In het kamp bij Pella
‘...en zeg Johannes dat hij niet vergeten wordt.’
9. De dood van Johannes de Doper
145. Vier bewogen dagen in Kafarnaüm
Het bezoek van Ruth
1. De vangst met het visnet
2. De middag in de synagoge
Religie is een persoonlijke ervaring
De epileptische jongen
De moeder van de vrouw van Petrus
3. De genezing na zonsondergang
4. De verdere avond
5. Zondagmorgen vroeg
146. De eerste prediktocht door Galilea
1. De prediking te Rimmon
2. In Jotbata
Gebed, dankzegging en aanbidding
Gerechtigheid en barmhartigheid
Gebed en persoonlijke inspanning
Ethisch gebed
3. Het oponthoud te Rama
Religie, wetenschap en filosofie
De verzekerdheid van waarheid
Het bezoek aan Zebulun
4. Het evangelie in Iron
Werk in de mijnen
De genezing van de melaatse
5. Terug in Kana
Titus de edelman
6. Naïn en de zoon van de weduwe
7. In Endor
147. Het tussentijdse bezoek aan Jeruzalem
1. De dienaar van de hoofdman over honderd
2. De reis naar Jeruzalem
Het afscheid van de apostelen van Johannes
3. Bij het bad Betesda
4. De levensregel
Natanaels vraag over de gouden regel
5. Op bezoek bij Simon de Farizeeër
De gelijkenis van de geldschieter
Status en vooruitgang
6. De terugreis naar Kafarnaüm
De zes spionnen
‘De Sabbat is gemaakt voor de mens...’
7. Terug in Kafarnaüm
8. Het feest van geestelijke goedheid
148. Het opleiden van evangelisten in Betsaïda
1. Een nieuwe school voor profeten
2. Het ziekenhuis in Betsaïda
3. De zaken van de Vader
4. Kwaad, zonde en ongerechtigheid
5. Het doel van bezoeking
6. Het verkeerde begrip van lijden — de verhandeling over Job
7. De man met de verschrompelde hand
8. De laatste week in Betsaïda
Kirmet uit Bagdad
9. De genezing van de Verlamde
De doop van drie spionnen
149. De tweede prediktocht
De inlichtingendienst van David
1. De wijdverbreide faam van Jezus
De genezingsverschijnselen
2. De houding van het volk
Twee fouten in het vroege Christendom
De faam van Jezus als genezer
Zijn erkenning van de gelijkheid van vrouwen
De aantrekkingskracht van zijn persoonlijkheid
3. De vijandigheid van de godsdienstige leiders
4. De voortgang van de prediktocht
Opmerkingen over woede
De wenselijkheid van een evenwichtig karakter
5. Onderricht over tevredenheid
6. De ‘vreze des Heren’
7. De terugkeer naar Betsaïda
150. De derde prediktocht
1. Het evangelistenkorps van de vrouwen
2. Het oponthoud in Magdala
3. De Sabbat te Tiberias
Toespraak over ‘magie en bijgeloof’
4. De apostelen worden twee aan twee uitgezonden
5. Wat moet ik doen om behouden te worden?
6. Het avondonderricht
7. Het verblijf in Nazaret
8. De Sabbatdienst
9. De verwerping in Nazaret
151. Het verblijf en onderricht aan de oever van het meer
1. De gelijkenis van de zaaier
2. De interpretatie van de gelijkenis
3. Meer over gelijkenissen
4. Meer gelijkenissen aan de oever van het meer
5. Het bezoek aan Keresa
De storm op het meer
6. De krankzinnige uit Keresa
152. De gebeurtenissen die tot de crisis in Kafarnaüm leidden
Veronica van Caesarea-Filippi
1. In het huis van Jaïrus
2. Het spijzigen van de vijfduizend
3. De episode van zijn uitroeping tot koning
4. Het nachtelijke visioen van Petrus
5. Terug in Betsaïda
6. In Gennesaret
Meer over de gelijkenis van de zaaier
7. In Jeruzalem
153. De crisis in Kafarnaüm
1. De inrichting van het toneel
2. De epochale predikatie
‘Ik ben het brood des levens.’
3. Het vervolg van de bijeenkomst
4. De laatste woorden in de synagoge
De jongen die was bezeten door een boze geest
‘Hoe kan Satan Satan uitwerpen?’
5. De zaterdagavond
De desertie van de halfhartige volgelingen
154. De laatste dagen in Kafarnaüm
1. Een week van beraad
2. Een week rust
Het sluiten van de synagogen
3. De tweede bespreking te Tiberias
4. De zaterdagavond in Kafarnaüm
‘Wat zullen we met Jezus doen?’
5. De veelbewogen zondagmorgen
6. De familie van Jezus arriveert
7. De haastige vlucht
155. Op de vlucht door Noord-Galilea
1. Waarom woeden de heidenen?
2. De evangelisten in Chorazin
3. Te Caesarea-Filippi
Waarheid en geloofsbelijdenis
De oorsprong van godsdienstige tradities
4. Op weg naar Fenicië
5. De verhandeling over ware religie
6. De tweede verhandeling over religie
156. Het verblijf in Tyrus en Sidon
1. De Syrische vrouw
2. Het onderricht in Sidon
‘Deze wereld is maar een brug...’
3. De tocht langs de kust
4. In Tyrus
5. Het onderricht van Jezus in Tyrus
De gelijkenis van de dwaze timmerman
Verleiding en de menselijke natuur
Essentiële voorwaarden voor materieel welslagen
Geestelijk leven en zelfrespect
Idealen en ideeën
Tact, charme en wijsheid
6. De terugkeer uit Fenicië
De houding van de Joodse leiders
157. In Caesarea-Filippi
Jezus poogt zijn familie te bozoeken
1. De ontvanger van de tempelbelasting
‘De vis met een shekel in zin bek.’
2. Te Betsaïda-Julias
3. De belijdenis van Petrus
‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’
4. Het gesprek over het koninkrijk
5. Het nieuwe begrip
6. De volgende middag
De vier stadia van Jezus’ leven
Nieuwe gezaghebbende verklaringen
7. De bespreking met Andreas
158. De Berg der Verheerlijking
1. De transfiguratie
2. De afdaling van de berg
3. De betekenis van de transfiguratie
4. De epileptische jongen
Jakobus van Safed
5. Jezus geneest de jongen
‘Heer, ik geloof... kom mijn ongeloof te hulp.’
6. In de tuin van Celsus
7. Het protest van Petrus
8. Ten huize van Petrus
159. De rondreis door de Dekapolis
1. De toespraak over vergeving
‘Hoe vaak zal een broeder tegen mij zondiegen?’
De gelijkenis van de koning en zijn rentmeester
Gevaren van persoonlijk oordelen
2. De vreemde prediker
3. Instructie voor leraren en gelovigen
4. Het gesprek met Natanael
‘Wat is de waarheid ten aanzien van de Schrift?’
5. De positieve natuur van de religie van Jezus
‘...de last nog een tweede kilometer dragen.’
6. De terugkeer naar Magadan
160. Rodan van Alexandrië
1. De griekse filosofie van Rodan
De drie grote driften in het menselijk leven
Het oplossen van problemen en eerbiedige meditatie
Vooringenomenheid en het onderkennen van waarheid
2. De kunst des levens
De maatschappelijke waarde van vriendschap
De grote waarde van het huwelijk
3. De bekoring van volwassenheid
4. Het evenwicht van volwassenheid
Essentiële zaken van het tijdelijke leven
Faktoren voor materiëel succes
De betekenis van falen
5. De religie van het ideaal
Wat is religie?
De idee god en het ideaal God
De Vader is de finale waarde
‘Maar zijn wij bereid de prijs te betalen?’
161. Verdere discussies met Rodan
1. De persoonlijkheid van God
De vijf punten van Natanael
2. De goddelijke natuur van Jezus
De opvatting van Natanael en Tomas
3. Het menselijke en het goddelijke bewustzijn van Jezus
De zienswijz van de middenwezens
162. Op het Loofhuttenfeest
‘Meester... wij vragen dat er vuur uit de hemel neerdaalt’
1. De gevaren van het bezoek aan Jeruzalem
2. De eerste toespraak in de tempel
Eber, de ambtenaar van het Sanhedrin
3. De vrouw die op overspel was betrapt
4. Het loofhuttenfeest
5. De prediking over het licht der wereld
6. De toespraak over het water des levens
7. De toespraak over geestelijke vrijheid
8. Het gesprek met Marta en Maria
9. In Betlehem met Abner
163. De bevestiging van de Zeventig in Magadan
1. De bevestiging van de zeventig
De oogst is wel rijk, maar de arbeiders gering in aantal
2. De rijke jongeman en anderen
Bezittingen en de liefde voor rijkdom
3. De discussie over rijkdom
De gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard
4. Het afscheidswoord tot de zeventig
De instructies van Jezus
De bevestigingspredikatie van Petrus
5. Het verplaatsen van het kamp naar Pella
6. De terugkeer van de zeventig
7. De voorbereiding voor de laatste zendingstocht
164. Op het Feest der Tempelvernieuwing
1. Het verhaal van de barmhartige Samaritaan
2. In Jeruzalem
3. De genezing van de blinde bedelaar
4. Josias voor het Sanhedrin
5. Het onderricht in de zuilengang van Salomo
165. De aanvang van de zendingstocht
1. In het kamp bij Pella
2. De toespraak over de goede herder
3. De sabbatstoespraak in Pella
‘Hoedt u voor de zuurdesem van de Farizeeën’
‘Zelfs de haren op uw hoofd zijn geteld.’
4. Het verdelen van de erfenis
De gelijkenis van de dwaze rijke man
‘Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.’
‘Wat baat het u wanneer ge de gele wereld wint?’
5. Gesprekken met de apostelen over rijkdom
‘Aanschouw de lelies, hoe zij groeien.’
6. Het antwoord op de vraag van Petrus
166. Het laatste bezoek aan het Noorden van Perea
1. De Farizeeën in Ragaba
Het ceremoniële handen wassen
2. De tien melaatsen
3. De toespraak te Gerasa
De rechte, smalle weg
Vele ersten zullen de laatsten zijn
‘Ik sta aan de deur en klop.’
4. Onderricht over ongevallen
5. The Congregation at Philadelphia
Het latere dienstbetoon en de dood van Abner
167. Het bezoek aan Filadelfia
1. Ontbijt met de Farizeeën
Het genezen van een gelovige
‘neem niet plaats op de erezetl...’
2. De gelijkenis van het grote avondmaal
3. De vrouw met de geest van zwakheid
4. De boodschap uit Betanië
5. Op weg naar Betanië
De Farizeeër en de tollenaar
Onderricht over het huwelijk
6. Het zegenen van de kleine kinderen
Schoonheid als invloed tot godsverering
7. Het gesprek over engelen
168. De opwekking van Lazarus
‘Ik ben de opstanding en het leven’
1. Bij het graf van Lazarus
2. De opwekking van Lazarus
3. De vergadering van het Sanhedrin
‘Het is beter dat één mens sterft...’
4. Het antwoord op gebed
5. Het verdere leven van Lazarus
169. Het laatste onderricht in Pella
De aanklachten van het Sanhedrin tegen Jezus
1. De gelijkenis van de verloren zoon
2. De gelijkenis van de slimme rentmeester
3. De rijke man en de bedelaar
4. De vader en zijn koninkrijk
Jezus leefde een openbaring van God
Elohim eb Jahweh
170. Het koninkrijk des hemels
1. Opvattingen van het koninkrijk des hemels
2. Jezus’ opvatting van het koninkrijk
Zonde en vergeving
3. Het verband met rechtvaardigheid
4. Het onderricht van Jezus over het koninkrijk
5. Latere ideeën over het koninkrijk
Sociale broederschap en geestelijke broederschap
Een nieuwe en grotere Johannes de Doper
Het Christendom en het evangelie van Jezus
171. Op weg naar Jeruzalem
‘zeg mij toe dat deze beide zonen’
1. Het vertrek uit Pella
Het latere leven van David Zebedeus
Antiochië en Filadelfia
2. Het berekenen van de kosten
3. De rondreis door Perea
Vaarwel aan Abner
4. Het onderricht in Livias
Simon en Petrus en de 100 zwaarden
De waarschuwing van de vriendelijk gezinde Farizeeër
5. De blinde in Jericho
6. Het bezoek aan Zacheüs
7. ‘Terwijl Jezus voorbijging’
8. De gelijkenis van de ponden
Natanaels uitleg van de gelijkenis
172. Het binnengaan van Jeruzalem
1. De sabbat in Betanië
Maria zalft Jezus’ voeten
Jezus berispt Judas
2. De zondagochtend met de apostelen
3. Het vertrek naar Jeruzalem
4. Een bezoek aan de tempel
De penningen van de weduwe
5. De houding van de apostelen
173. ’s Maandags in Jeruzalem
1. Het reinigen van de tempel
2. Het gezag van de Meester wordt betwist
‘De doop van Johannes, vanwaar was deze’
3. De gelijkenis van de twee zonen
4. De gelijkenis van de afwezige landheer
De steen die de bouwlieden hadden afgekeurd
5. De gelijkenis van het bruiloftsfeest
‘Vernietig deze tempel en ik zal hem weer ophouwen’
174. Dinsdagmorgen in de tempel
Begroeting van ieder van de twaalf persoonlijk
1. Goddelijke vergeving
2. Vragen van de Joodse oversten
Is het overeenkomstig de wet dat wij Caesar schatting betalen?
3. De Sadduceeën en de opstanding
4. Het grote gebod
De Verlosser, wiens zoon is hij?
5. De Grieken die vragen kwamen stellen
‘tenzij een graankorrel in de aarde valt en sterft...’
‘indien ik in uw leven word verheven...’
175. De laatste redevoering in de tempel
1. De redevoering
‘Van generatie tot generatie hebben wij onze profeten gezonden...’
‘hij die de grootste onder u wil zijn...’
‘Wee u, gij schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars die gij zijt!’
‘want gij zijt nauwgezet bij het reinigen van de buitenkant van de beker...’
‘Nu neem ik afscheid van u...’
2. De status van individuele Joden
3. De noodlottige vergadering van het Sanhedrin
4. De situatie in Jeruzalem
De uiteindelijke beslissing van Judas
176. Dinsdagavond op de Olijfberg
1. De verwoesting van Jeruzalem
2. De tweede komst van de Meester
Het verslag in het evangelie van Matteüs
3. De latere bespreking in het kamp
De gelijkenis van de talenten
‘Ga door met het werk totdat ik kom.’
Opmerkingen over de groei van de levende waarheid
4. De terugkomst van Michael
177. Woensdag, de rustdag
1. Een dag alleen met God
Johannes Markus en het lunchmandje
2. De vroege levensjaren in het gezin
3. De dag in het kamp
4. Judas en de overpriesters
5. Het laatste uur van gezelligheid
Wees op uw hoede voor de steun van de massa
178. De laatste dag in het kamp
1. Verhandeling over zoonschap en burgerschap
Leert om zelfs in tijden van voorspoed trouw te zijn
Brengt de engelen niet in verzoeking...
2. Na het middagmaal
David neemt het kasgeld van Judas over
De voorbereidingen voor het laatste avondmaal
3. Op weg naar het avondmaal
179. Het laatste avondmaal
1. Het verlangen naar voorrang
2. Het avondmaal begint
3. Het wassen van de voeten der apostelen
4. De laatste woorden tot de verrader
5. De instelling van het avondmaal der gedachtenis
180. De afscheidsrede
1. Het nieuwe gebod
‘dat jullie elkaar liefhebt zoals ik jullie heb liefgehad...’
2. De wijnstok en de ranken
3. De vijandschap van de wereld
‘Jullie hart worde niet verontrust...’
‘Meester, toon ons de Vader...’
4. De beloofde helper
5. De geest van waarheid
Aanwijzingen over de gulden regel
6. De noodzaak om heen te gaan
181. Laatste aansporingen en waarschuwingen
1. De laatste bemoedigende woorden
‘Ik geef een ieder van jullie al hetgeen hij wil aanvaarden...’
‘Laat je hart niet in beroering raken...’
2. Persoonlijke aansporingen ten afscheid
182. In Getsemane
1. Het laatste groepsgebed
De uitbreiding van de openbaring van de naam van God
2. Het laatste uur voor het verraad
Het uitzenden van de koerier naar Abner
Afscheid David Zebedeüs’s
3. Alleen in Getsemane
De geest is willig maar het vlees is zwak
183. Het verraad en de inhechtenis-neming van Jezus
1. De wil van de Vader
2. Judas in de stad
3. De inhechtenisneming van de Meester
4. De bespreking bij de olijfpers
5. Op weg naar het paleis van de hogepriester
184. Voor het gerecht van het Sanhedrin
1. De ondervraging door Annas
2. Petrus op de binnenplaats
3. Voor het gerecht van leden van het Sanhedrin
4. Het uur der vernedering
Een nieuwe openbaring van de mens aan God
5. De tweede zitting van het gerecht
185. Het gerechtelijk onderzoek door Pilatus
1. Pontius Pilatus
2. Jezus verschijnt voor Pilatus
De schriftelijke aanklacht van het tribunaal van het Sanhedrin
3. Het persoonlijke onderzoek door Pilatus
4. Jezus voor Herodes
5. Jezus gaat terug naar Pilatus
6. Het laatste beroep van Pilatus
De geseling van Jezus
‘Zie de mens!’
7. Het laatste onderhoud met Pilatus
8. De tragische capitulatie van Pilatus
186. Kort voor de kruisiging
De familie van Jezus in Betanië
1. Het einde van Judas Iskariot
De dertig zilverlingen
2. De houding van de Meester
‘Pilatus terechtstaande voor Jezus.’
‘Zie de God en de mens!’
3. De betrouwbare David Zebedeüs
4. Voorbereiding voor de kruisiging
5. De dood van Jezus in verband met het Pascha
187. De kruisiging
1. Op weg naar Golgota
‘Dochters van Jeruzalem, weent niet om mij...’
Simon uit Cyrene
2. De kruisiging
3. Zij die de kruisiging zagen
4. De dief aan het kruis
De opdracht van Jezus aan Johannes
5. Het laatste uur aan het kruis
6. Na de kruisiging
188. De periode van het graf
Jozef en Nikodemus voor Pilatus
1. De begrafenis van Jezus
2. Het beveiligen van het graf
3. Tijdens de Sabbatdag
Wat beval Jezus in de handen van de Vader?
De status van de persoonlijkheid van Jezus
4. De betekenis van de kruisdood
5. Lessen van het kruis
189. De opstanding
1. De morontia-overgang
2. Het materiële lichaam van Jezus
3. De dispensatie-opstanding
Vertrek van de Gepersonaliseerde Richter
4. De ontdekking van het ledige graf
De vijf vrouwen
Jezus verschijnt aan Maria Magdalena
5. Petrus en johannes bij het graf
Tweede verschijning — aan Maria Magdalena
190. Morontia-verschijningen van Jezus
1. Herauten van de opstanding
2. Jezus’ verschijning in Betanië
Verschijning aan zijn broer Jakobus
Verschijning aan zijn aardse familie
3. Ten huize van Jozef
4. Verschijning aan de Grieken
5. De wandeling met de twee broeders
191. Verschijningen aan de apostelen en andere leiders
De reacties van elk der apostelen afzonderlijk
1. De verschijning aan Petrus
2. De eerste verschijning aan de apostelen
3. Bij de morontia-schepselen
Stadia van de morontia-progressie
4. De tiende verschijning (in Filadelfia)
5. De tweede verschijning aan de apostelen
‘Gezegend zij die in de komende eeuwen...’
6. De verschijning in Alexandrië
192. Verschijningen in Galilea
1. De verschijning bij het meer
‘Jongens, hebben jullie wat gevangen?’
2. De apostelen praten twee aan twee met Jezus
3. Op de berg van de bevestiging
4. De bijeenkomst bij het meer
193. De laatste verschijningen en de hemelvaart
De zestiende verschijning (op de binnenplaats van Nikodemus)
1. De verschijning in Sichar
2. De verschijning in Fenicië
3. De laatste verschijning in Jeruzalem
4. Oorzaken van de val van Judas
5. De hemelvaart van de Meester
6. Petrus roept een vergadering bijeen
194. De uitstorting van de Geest van Waarheid
Het nieuwe evangelie over Jezus
1. De Pinksterprediking
2. De betekenis van Pinksteren
De missie van de Geest van Waarheid
De drevoudige geest-schenking aan de mens
De zeven hogere geest-involoeden
3. Wat er op Pinksteren Ggbeurde
4. Het prille begin van de Christelijke kerk
195. Na Pinksteren
Redenen voor de triomf van het Christendom in het Westen
Compromisen van het vroege Christendom
1. De invloed van de Grieken
2. De Romeinse invloed
3. Onder het Romeinse Rijk
4. De duistere middeleeuwen in Europa
5. De opgave van de moderne tijd
6. Het materialisme
7. De kwetsbaarheid van het materialisme
8. Het geseculariseerde totalitarisme
9. De opgave van het Christendom
10. De toekomst
196. Het geloof van Jezus
Jezus’ levende geloofsvertrouwen in God
‘Zoek eerst het koninkrijk des hemels.’
‘Waarom noemt ge mij goed?’
Wat gebed voor Jezus betekende
Jezus’ kinderlijke geloof in God
1. Jezus — de mens
2. De religie van Jezus
De religie over Jezus
Religie als persoonlijke ervaring
3. De allerhoogste macht der religie
Feit, idee en betrekking
Rede, wijsheid en geloof
Ding, betekenis en waarde
Als er geen goddelijke minnaar in de mens woonde...
Moraliteit en religie
De Vader is levende liefde...